Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zakupu udziału w kursach prawa jazdy realizowanych w Ośrodku Szkolenia LEW group Łukasz Lewiński zwanym dalej OSK LEW group, zasad rezerwacji oraz płatności za usługi oferowane przez OSK LEW group, w ramach prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, a także zasady rezygnacji z zamówionych usług i dokonywania zwrotów wpłaconych kwot (dalej w treści jako „Regulamin”).
1.2. Kierownikiem Ośrodka Szkolenia Kierowców LEW group jest Łukasz Lewiński z siedzibą w Gliwicach (44 100), przy ulicy Okrzei 20 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6312470204 REGON 240853308 zwanej dalej OSK LEW group
1.3 W ramach swojej działalności OSK LEW group prowadzi kursy prawa jazdy kat. B.
§ 2. Definicje
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców LEW group, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6312470204 REGON 240853308

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.lewgroup.pl
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także  istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3. Kontakt ze Sklepem
Adres Sprzedawcy: 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@lewgroup.pl Numer telefonu Sprzedawcy: 602 266 114

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING: 04 1050 1000 1399 1000 0091 3456 7321

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16

§ 4. Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy: Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie  § 9 Regulaminu

§ 5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

Wysyłka na adres e-mail potwierdzenia zakupu oraz voucheru jeżeli wybrana została opcja przygotowania voucheru.

Cennik usług przez OSK LEW group znajduje się na stronie internetowej www.lewgroup.pl a w przypadku usług niestandardowych lub wydarzeń o indywidualnie ustalanym harmonogramie, konfigurowanych wg zapotrzebowania użytkownika, koszt tej usługi określa się indywidualnie w łączącej strony umowie.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne Przelewy24. Wybranie opcji zapłać za pośrednictwem systemu Przelewy24 jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu płatności dostępnego na stronie https://www.przelewy24 pl/regulamin

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

OSK LEW group  zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z osobą rezerwującą usługę.

Zgodnie z ustawą działalność nauki jazdy zwolniona jest podatku VAT. Klient do zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie rachunek netto = brutto.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Rezerwacji usługi należy dokonać w następujący sposób:
Do dokonania rezerwacji usługi dochodzi za pośrednictwem strony internetowej www.lewgroup.pl. Osoba rezerwująca usługę składa tym samym oświadczenie, że posiada ustawowo wymagany wiek do realizacji szkolenia ma ukończone 17 lat i
9 miesięcy, posiada właściwy dla zamawianej usługi profil kandydata na kierowcę i akceptuje niniejszy Regulamin.

W celu zarezerwowania usługi należy na stronie internetowej  www.lewgroup.pl kliknąć „Zapisz się na kurs” , a następnie uzyskuje się dostęp do terminów realizowanych szkoleń. Osoba dokonująca rezerwacji  wybiera termin spośród dostępnych wolnych terminów wskazanych na stronie internetowej a następnie podaje swoje dane w celu dokonania rezerwacji. Następnie wysyła zgłoszenie rezerwacji przyciskiem „wyślij”

§ 10. Rezygnacja z usługi
Rezygnację z usługi Użytkownik składa pisemnie na adres mailowy biuro@lewgroup.pl. O wysokości kosztów rezygnacji decyduje data wpływu rezygnacji do Ośrodka Szkolenia Kierowców LEW group
Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od zakupu, ale nie później niż 7 dni przed zarezerwowanym szkoleniem.
Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w imprezie następuje po stronie OSK LEW group.
Należą do nich:
 – zmiana istotnych warunków Umow ( zmiana terminu lub radykalna zmiana programu szkolenia). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.
Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy.

W przypadku Użytkownika indywidualnego zgłoszenie rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie po dokonaniu zapłaty za tą usługę, a w okresie krótszym niż na 7 dni przed wykonaniem usługi nie skutkuje zwrotem wpłaconej ceny usługi, w takiej sytuacji OSK LEW group ma prawo zatrzymania 100% ceny usługi.  
Zwrot kwot następuje taką samą drogą jak dokonano płatności, czyli za pośrednictwem systemu

§ 11. Reklamacje

Klient ma możliwość złożenia reklamacji wysyłając pismo na adres biuro@lewgroup.pl. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 30 dni.
 
§ 10. Postanowienia końcowe

Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2023r. Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji i stosowania niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane polubownie, a w razie braku możliwości dojścia do porozumienia, organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Ośrodka Szkolenia Kierowców LEW group.